Wróć do zakupów

Twój koszyk

Wartość produktów: 0.00 zł

Dane do wysyłki

Posiadasz już konto? Zaloguj

Forma płatności

Przelew

Pobranie

PayU

Pay Pal

Wartość produktów: 0.00 zł

Koszt wysyłki: NaN zł

Łącznie do zapłaty: NaN zł

Składam zamówienie

Regulamin

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem:www.hiphopshop.pl

1.Właścicielem sklepu internetowego www.hiphopshop.pl działającego pod adresem www.hiphopshop.pl jest Ewa Paśnik, Lubelska 63/24, 21-100 Lubartów; NIP 7141697372; REGON 432676817; wpisany do ewidencji działalności gospodarczej miasta Lubartów pod nr 4739/03.

2.Na każdy zakupiony u nas produkt klientowi przysługuje 14 dni na zwrot towaru.

3.Wszystkie zwroty i reklamacje prosimy wysyłać na adres: hiphopshop, ul. Lipowa 25, 21-100 Lubartów. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów proszę dzwonić do nr tel 505136195.

4. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów i dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) .

5. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459)

6. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana Klientem.

7. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym

8.Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji lub po założeniu konta w Sklepie Internetowym. W drugim przypadku, prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta na stronie www.hiphopshop.pl pozwala na korzystanie z przez Klienta z dodatkowych opcji, takich jak zbieranie punktów lojalnościowych, a przede wszystkim umożliwia podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów.

9. Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem 505136195. W takim przypadku Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, zapoznać się treścią niniejszego regulaminu Sklepu Internetowego.

10.Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

11.Firma HIPHOPSHOP.PL EWA PAŚNIK może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

-dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię HIPHOPSHOP.PL EWA PAŚNIK

12. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy HIPHOPSHOP.PL EWA PAŚNIK

13.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

14. Klient nie może:

-dostarczać i przekazywaniać treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

-zakłócać funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

-podejmować działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.hiphopshop.pl, dokonać wyboru towaru, jego kolorystyki oraz rozmiarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.Wybór zamawianych przez klienta towarów dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka.

4.Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.

5. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy.

6. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP.

4.Aby sprawdzić swoje zamówienie wejdź na zakładkę " koszyk", znajdującą się w górnej części stronki. Jeżeli zmieniłeś zdanie możesz teraz coś usunąć, jeżeli zaś stwierdziłeś, że czegoś tu jeszcze brakuje kontynuuj zakupy itd. Gdy uważasz, że Twoje zamówienie jest już O.K. - wyślij je do nas.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

- przedmiotu zamówienia,

- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,

- wybranej metody płatności,

- wybranego sposobu dostawy,

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE"

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.hiphopshop.pl jest Ewa Paśnik, Lubelska 63/24, 21-100 Lubartów; NIP 7141697372;  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hiphopshop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Dokonując zakupu jednocześnie wyraża się zgodę na przesłanie fv w sposób elektroniczny za pomocą poczty email.

 

Dostawa

1.Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia zarówno na terenie Polski jak i innych krajów.

2.Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy DPD, Poczty Polskiej oraz InPost. Koszty dostawy dostępne są w zakładce WYSYŁKA I PŁATNOŚCI. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania zamówienia.

3.Czas realizacji przesyłki wynosi do 3 dni (chyba, że w opisie produktu jest napisane inaczej), licząc od dnia potwierdzenia (ewentualne przekroczenia tego terminu mogą być związane z weekendem,dniami świątecznymi, itp.)


Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2.Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

-przelewem na numer konta bankowego:

03 1140 2004 0000 3802 7476 2893 (mBank) PLN

w innej walucie:Kod BIC/SWIFT mBank: BREXPLPWMBK
81 1140 2004 0000 3612 0247 8220 Wpł‚aty w EURO Pay in Euro

-płatnością w systemie płatności elektronicznych

-płatnością za pobraniem.


Prawo do odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Państwa nr konta, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, np. wymiana na inny produkt. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Proszę odesłać nam rzecz na adres :HIPHOPSHOP.PL EWA PAŚNIK, ul.Lipowa 25; 21-100 Lubartów. Będą Państwo musieli ponieść jedynie bezpośrednie koszty odesłania rzeczy.Odsyłana rzecz nie może być używana, musi posiadać oryginalne metki, należy etż dołączyć paragon lub fakturę


Reklamacje dotyczące Towarów

1 HIPHOPSHOP.PL EWA PAŚNIK, ul.Lubelska 63/24; 21-100 Lubartów jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: HIPHOPSHOP.PL EWA PAŚNIK, ul.Lipowa 25; 21-100 Lubartów email kontakt@hiphopshop.pl. HIPHOPSHOP.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.


Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. HIPHOPSHOP.PL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić HIPHOPSHOP.PL o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie, mailowo kontakt@hiphopshop.pl ub telefonicznie 505136195

4.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  1. HIPHOPSHOP.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

Ochrona Danych Osobowych zgodnie RODO

1.RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

2.Administratorem, a zarazem podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Hiphopshop.pl jest Ewa Paśnik, Lubelska 63/24, 21-100 Lubartów; NIP 7141697372; REGON 432676817 właściciel sklepu internetowego www.hiphopshop.pl Jeśli potrzebujesz więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz do: kontakt@hiphopshop.pl

3. Firma Hiphopshop.pl jest Ewa Paśnik może przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia a także świadczonych z nim usług. Wszystkie dane osobowe pozyskujemy od naszych klientów. 

4.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych takie jak: 

 Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

- Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów

- Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.

- Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

6.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy. Klient ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o Produktach Sprzedawcy i świadczonych przez Sprzedawcę usługach.

8. Dane osobowe klienta przechowujemy przez okres nieokreślony ale minimum 5 lat wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. W przypadku celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

9. Newsletter

-Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez HIPHOPSHOP.PL w Sklepie internetowym. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji, zamówienia lub w Formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

-Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów w Sklepie internetowym i aktualnych promocjach.

- Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie w formie nieregularnej subskrypcji.

-Zgoda na otrzymywanie Newsletter jest udzielana bezterminowo z zastrzeżeniem, że Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym       Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.       Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.       Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: HIPHOPSHOP.PL ul.Lipowa 25 21-100 Lubartów.       Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres kontakt@hiphopshop.pl lub telefonicznie pod numerem 505136195     Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: http://www.rzseie.gios.gov.pl  

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU   Nabywając u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny masz prawo nieodpłatnie zwrócić stary zużyty sprzęt, zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.   Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy będzie obejmował sprzęt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co nowy sprzęt u nas nabywany.     Żeby skorzystać z usługi bezpłatnego zwrotu zużytego sprzętu, prosimy Cię o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta drogą mailową na adres: kontakt@hiphopshop.pl . Niestety nie możemy zagwarantować jednoczesnej dostawy nowego i odbioru zużytego sprzętu.    Przed przekazaniem zużytego sprzętu, prosimy przygotuj zużyty sprzęt w następujący sposób: kuchenki – wymagają odłączenia od instalacji gazowej (przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia) lub elektrycznej,       

  • pralki, zmywarki i suszarki – wymagają odłączenia od instalacji wodnej i elektrycznej, 
  • lodówki i zamrażarki -  konieczne jest rozmrożenie i odłączenie od instalacji elektrycznej. 
  • Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także: dostarczając go na własny koszt na adres: HIPHOPSHOP.PL  ul.Lipowa 25 21-100 Lubartów.   
  • W punktach zbierania zużytego sprzętu- w tym celu możesz zwrócić się z pytaniem do Urzędu Gminy lub Miasta, o podanie miejsca, w którym można bezpłatnie zezłomować stary sprzęt. 
  • Listę miejsc, w których można oddać zużyty sprzęt prowadzi również Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, pod następującym adresem: http://www.rzseie.gios.gov.pl